Biotopplanen giver mulighed for udsætning af 7 fasaner eller agerhøns pr ha
 
  Forside Vildtpleje Naturplaner Biotopplaner Om AgroNatur
 
Udarbejdelsen af en naturplan er inddelt i følgende faser

1. Forberedelse:

herunder indsamling af relevante informationer vedr. ejendommen: Markkort, områdeudpegninger, beskyttede naturtyper, fortidsminder, gamle kort osv
2. Gårdbesøg: Gennemgang af bedriften bl.a. på grundlag af de indsamlede oplysninger samt diskussion af indsatsområder bl.a.udfra dine ønsker og ideer.
3. Udarbejdelse: Dokumentation af resultatet af gårdbesøget og fastlæggelse af mål, tiltag og handlinger.
4. Færdiggørelse: Afsluttende diskussion samt en "brugervenlig" dokumentation af indholdet.
5. Opfølgning: Både på det korte sigt (er du tilfreds med planen) og længere sigt (hvordan forløber implementeringen af beslutningerne – er der opstået forhindringer og hvordan kan de løses?).
Indholdet i en Naturplan prioriteres på følgende måde:

1. Bevar det endnu uskadte (eksisterende biotoper der vurderes at være i den ønskede tilstand)

Læhegn -
Søer og vandhuller -
Overdrev -
Enge og moser -
Selvforyngelse i beplantninger -2. Beskyt velbevarede biotoper mod påvirkninger fra dyrkningsfladen

(arealer, der er ved at bevæge sig bort fra den ønskede tilstand)

- Brak i bræmmer langs vandløb
- Etablering af bræmmer langs   biotoper
- Sprøjte og/eller gødningsfri   bræmmer
- Forslag om indgåelse af MVJ-
  ordninger
- Sammenhæng til naboområder
- Beskyttelse af andre områder
- Fortidsminder mm


3. Genopret naturmæssigt forringede biotoper (pleje)

(arealer der har bevæget sig bort fra den ønskede tilstand)

Rydning af krat -
Pleje af læhegn -
Rydning og oprensning af søer og -
vandhuller   
Udjævning af brinker -
Slyngning af vandløb -
Afgræsning/slåning -
4. Etabler nye naturområder i sammenhæng med eksisterende

(arealer hvor der PT ikke er nogen egentlig naturtilstand, men hvor det er hensigtsmæssigt at placere en – gerne i sammenhæng med eksisterende natur)

- Ny beplantning – remise/læhegn
- Etablering af sø/vandhul
- Skovrejsning
- Alternativ brug af brak

 


 

<< tilbage til Naturplaner